top of page
jpegPIA16604_edited.jpg

Jaké bude studium

Vaše studium se bude řídit vašim individuálním studijním plánem, který si sestavíte ve spolupráci se školitelem. Povinné předměty se uskuteční jako jednodenní či dvoudenní bloky.

Předměty, na které se (mimo jiné) můžete těšit:

 • Kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu

 • Vědecká komunikace a management výzkumných projektů

 • Jak napsat vědecký článek

 • Statistické zpracování údajů

 • Fenomenologický přístup ve výzkumu

 • Mapování konceptů

 • Systematická review a metaanalýza

 • Spiritualita a osobnostní rozvoj

 • Klinická psychologie a psychopatologie

 • Ekonomika a management ve zdravotnictví

Během studia je nutné:

 • získat 252 kreditů 

 • podat článek do impaktovaného časopisu - podmínka postupu do 2. ročníku

 • vypracovat zprávu o vykonaných činnostech (zkoušky, stáže atd.), a o postupu disertační práce za uplynulý rok

 • aktualizovat individuální plán na další rok 

 • složit komisionální zkoušku z cizího jazyka 

 • absolvovat část studia v zahraničí / účastnit se mezinárodního projektu s výsledky publikovanými v zahraničí 

 • zpracovat čtyři témata jako přípravu ke státní doktorské zkoušce (nesmějí se krýt s obsahem disertační práce)

 • napsat disertační práci v rozsahu alespoň 120 stran / soubor pěti článků na jedno téma (min. tři publikované a dva podané v impaktovaných časopisech jako hlavní autor) 

Institut sociálního zdraví
na UP v Olomouci (OUSHI)

Doktorský studijní program je úzce spjat s aktivitami a vědeckými projekty Institutu sociálního zdraví na Univerzitě Palackého v Olomouci (OUSHI) při CMTF UP. 

155585304_479581043062807_73546629216734

Studentka Ph.D.

„Tento program je naprosto jedinečný. Kombinuje hned několik věcí, které jsou pro mě mimořádně zajímavé. Nabízí totiž možnost skloubit teoretickou sociologii, psychologii a filozofii s praxí společenskovědního výzkumu v oblasti lidského zdraví a zdravotnictví. Výhodou je, že se na pracovišti realizuje řada výzkumných projektů, ke kterým se lze připojit, a učit se tak od zkušenějších kolegů. Protože se do programu hlásí doktorandi různého zaměření (psychologové, sociologové, sociální pracovníci, ale i biologové, matematici, statistici či lidé zabývající se médii), bývají diskuze během seminářů velmi podnětné. Obohacují mé uvažování o pohled dalších disciplín.“

 

(Veronika Navrátilová, Ph.D. studentka) 

bottom of page