top of page
  • Facebook
  • Instagram
750430-universe-2258216960720_edited.png

Prostor pro vědu

Sociální a spirituální determinanty zdraví - Ph.D. program

Ph.D. studium na Univerzitě Palackého v Olomouci

„Program Sociální a spirituální determinanty zdraví je primárně zaměřen na výzkum. Studenty připravuje na samostatnou tvůrčí činnost v oblasti zkoumání sociálních a spirituálních aspektů zdraví. Pro své zohlednění holistického pohledu (bio-psycho-socio-spirituální model zdraví) umožňuje hledat vysvětlení takových fenoménů a souvislostí, které v rámci úzce pojímaných specializací vysvětlit nelze.“ 

garant oboru prof. Peter Tavel

Pro Ph.D. studium budete potřebovat:

Nadšení pro vědu a výzkum

Schopnost psát vědecké texty

Ukončený magisterský stupeň studia nejlépe v humanitním směru

Znalost angličtiny

Kreativitu a ochotu  podílet se na týmových projektech

Jak studovat

Čtyřletý doktorský studijní program na Cyrilometodějské teologické fakultě UP je možné studovat prezenčně či kombinovaně.

Jak postupovat

Pro přijetí ke studiu je třeba představit projekt vaší zamýšlené disertační práce. Téma projektu se musí týkat obsahu studia - tedy sociálních a spirituálních determinant zdraví.

Jak plánovat

Studium probíhá podle Individuálního studijního plánu (ISP) pod vedením školitele. ISP si student navrhuje ve spolupráci se školitelem na celou dobu studia pro jednotlivé akademické roky. 

162284main_image_feature_693_ys_full.jpg

Proč studovat Ph.D. u nás:

zorientujete se v terminologii a v nejnovějších výsledcích výzkumů 

naučíte se samostatně vědecky bádat a využít konkrétní metodologické postupy (kvantitativní a kvalitativní metodologie, provádění metaanalýz apod.)
 

zúčastníte se zahraničních konferencí

dokážete stanovit výzkumné otázky a samostatně analyzovat výsledky 

seznámíte se se softwarem pro analýzu kvalitativních a kvantitativních dat (SPSS, NVivo) 

budete publikovat na mezinárodní úrovni (časopisy v databázi WoS nebo prestižní nakladatelství)

budete pracovat s mezinárodní vědeckou sítí, elektronickými databázemi a s mezinárodní vědeckou komunitou

naučíte se kvalifikovaně komunikovat výsledky své práce v češtině i angličtině

výsledky vaší práce ovlivní životní podmínky a zdraví lidí u nás i ve světě

Přihlášky podávejte do konce května.

Přijímací řízení

bude v červnu 2022

693952main_pia15817-full_full.jpg

Absolventská vzpomínka:

„Ráda vzpomínám na vstřícnou atmosféru, individuální přístup, zajímavé semináře a přednášky, stejně jako na nadstandardní přístup studijního oddělení. Samozřejmě, že jsem při studiu zažila i stres, pnutí a zádrhely v komunikaci, ale vše se vždy vyřešilo konstruktivně, k dobru věci. S radostí vzpomínám na závěrečné státní zkoušky a obhajobu disertační práce – vše se odehrálo v kolegiálním, respektujícím duchu.“

 

(MUDr. Ludmila Bartůšková, Ph.D.)

Contact

Absolventi

Jako absolvent(ka) tohoto programu se vyznáte v nejnovějších teoriích, které se týkají oblasti sociálních či spirituálních determinant zdraví.

Dovednosti

Budete je umět kriticky zkoumat, rozvíjet a zasazovat do aktuálního a mezinárodního odborného kontextu.

Osvojíte si schopnosti a dovednosti potřebné pro vlastní empirické bádání.

Uplatníte se jako vědecký pracovník či expertní znalec v oblasti zdraví v ČR i v zahraničí.

Uplatnění

vzdělávací a výzkumné instituce (vysoké školy, Akademie věd), státní správa a samospráva, aparát Evropské unie (pozice zaměřené na zdravotní veřejnou politiku, rozhodování o dotacích aj.)

specializovaná zdravotní pracoviště (poradny apod.)

občanská a církevní sdružení, nadace, neziskové organizace, které se věnují výzkumu, prevenci, intervenci a rehabilitaci v oblasti zdraví

bottom of page